Hospital activity data

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām:

Sabiedrības nosaukums: SIA “Jūrmalas slimnīca”

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pamatdarbības veids (NACE): 86.10 – Slimnīcu darbība

Reģistrācijas Nr., vieta un datums: 40003220000, Rīga, 05.10.1994, komercregistrā 05.05.2004.

Juridiskā adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010

Pasta adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010

Bankas nosaukums un kods: SEB Banka ,UNLA LV2X

Bankas konti: LV57UNLA0010000141447 LV40UNLA0050010538696

Bankas nosaukums un kods: SWEDBANK, HABALV22

Bankas konti: LV39HABA0551013461460

 

 

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi: ir sadaļā: “Misija, vīzija, mērķi”:

2015.gada pārskats: šeit

2016.gada pārskats: šeit

2017.gada pārskats:  šeit

2018.gada pārskats:  šeit

2019.gada pārskats: šeit

2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi: 2016.gads, 2017.gads, 2018.gads , 

2019.g

3. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu: 2015. gadā saņemts pašvaldības budžeta finansējums -67551.00 EUR ;  2016., 2017., 2018., 2019..gados – 0 EUR.

4. Atalgojuma politikas principi:šeit

5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība: SIA ” Jūrmalas slimnīca” (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos.

6. Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskats: 2015.gads: šeit

7. Informācija par īpašuma struktūru: SIA ” Jūrmalas slimnīca” 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas domei

8. Informācija par organizatorisko struktūru: šeit

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem: 2015. gadā un 2016.gadā nav bijuši saņemti ziedojumi, nav veikti ziedojumi.

10. Amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji (skat. Atalgojuma politikas principus).

11. Vidēja termiņa darbības stratēģija: šeit

12. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti: šeit

13. 22.12.2017. Valdes lēmums Nr.134 Par pilnvarojumu valdes loceklim pārstāvēt SIA “Jūrmalas slimnīca”: šeit

Skip to content