Основные показатели

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām:

Sabiedrības nosaukums: SIA «Jūrmalas slimnīca»

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pamatdarbības veids (NACE): 86.10 – Slimnīcu darbība

Reģistrācijas Nr., vieta un datums: 40003220000, Rīga, 05.10.1994, komercregistrā 05.05.2004.

Juridiskā adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010

Pasta adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010

Bankas nosaukums un kods: SEB Banka ,UNLA LV2X

Bankas konti: LV57UNLA0010000141447 LV40UNLA0050010538696

Bankas nosaukums un kods: SWEDBANK, HABALV22

Bankas konti: LV39HABA0551013461460

 

SIA «Jūrmalas slimnīca» statūti

 

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi: ir sadaļā: “Misija, vīzija, mērķi”:

2015.gada pārskats: šeit

2016.gada pārskats: šeit

2017.gada pārskats:  šeit

2018.gada pārskats:  šeit

2019.gada pārskats: šeit

2020.gada pārskats: šeit

2021.gada 1.cet. : šeit

2021.gada 2.cet.: šeit

2021.gada 9 mēn. pārskats: šeit

 

2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi: 2016.gads, 2017.gads, 2018.gads,   2019.g_

3. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu: 2015. gadā saņemts pašvaldības budžeta finansējums -67551.00 EUR ;  2016., 2017., 2018., 2019..gados – 0 EUR.

4. Atalgojuma politikas principi:šeit

5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība: SIA » Jūrmalas slimnīca» (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos.

6. Informācija par īpašuma struktūru: SIA » Jūrmalas slimnīca» 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas domei

7. Informācija par organizatorisko struktūru: šeit

8. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem: 2015. g., 2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g.  nav bijuši saņemti ziedojumi, nav veikti ziedojumi.

9. Amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji (skat. Atalgojuma politikas principus).

10. Vidēja termiņa darbības stratēģija: šeit

11. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti: 2019.g. , 2018.g., 2017.g.  2016.g.

12. 13. Par pilnvarojumu valdes loceklim pārstāvēt SIA «Jūrmalas slimnīca»: šeit  un šeit

13. Korupcijas apkarošanas plāns: šeit

Skip to content