Internal Rules

1. Vispārējā informācija SIA „Jūrmalas slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir noteikt Slimnīcas un pacientu/tuvinieku/apmeklētāju savstarpējos pienākumus, tiesības un atbildību veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas laikā Slimnīcā.

1.1. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ārstniecības jomā.

1.2. Ieeja Slimnīcas darbiniekiem un visiem pacientiem, kuri saņem veselības aprūpes pakalpojumus Slimnīcā, viņu piederīgajiem, tuviniekiem un/vai palīgiem.

1.3. Dzemdību nodaļas pacientu un apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumus papildina dokuments “Jūrmalas slimnīcas iekšējās kārtības noteikumi Dzemdību nodaļas pacientiem un apmeklētājiem”

2.1. saņemt kvalitatīvu, laipnu un cieņpilnu ārstēšanu un aprūpi;

2.2. saņemt saprotamā veidā informāciju par ārstniecības procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu un kvalifikāciju, savu diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;

2.3. tikt nosūtītam uz vajadzīgo nodaļu, saņemot nepieciešamo informāciju par tās atrašanās vietu un ērtāko nokļūšanas veidu un pacientiem ar funkcionāliem un kustību traucējumiem atbalstu nokļūšanai līdz nepieciešamajai nodaļai;

2.4. iesniegt iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības par sniegto veselības aprūpi nodaļas vadītājam, ārstējošam ārstam vai Slimnīcas administrācijai;

2.5. saņemt no apmeklētājiem vai iegādāties pārtikas produktus, ko pacientam ir atļāvis ārstējošais ārsts;

2.6. izmantot personīgos telefonus nodaļās, kur tas atļauts, tā, lai tas netraucētu citus pacientus;

2.7. lietot personīgo radio, televizoru vai datoru ar ārstniecības nodaļas vadītāja vai virsmāsas atļauju tā, lai tas netraucētu citus pacientus;

2.8. nodot glabāšanai savas personīgās materiālās vērtības pret parakstu, ja glabāšanā nodotās personīgās lietas tiek bojātas vai iet zudumā, Slimnīca atlīdzina pacientam radušos zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

2.9. pieņemt ne vairāk kā trīs apmeklētājus vienlaicīgi Slimnīcā noteiktajā apmeklējuma laikā, ievērojot Slimnīcā noteikto kārtību;

2.10. Pacients ar viņa piekrišanu ārstēšanas laikā var tikt iesaistīts studentu apmācības procesā mācībspēku vadībā.

3.1. ierodoties Slimnīcā, pacientam jāuzrāda derīgi personu apliecinoši dokumenti – pase vai identifikācijas karte, lai saņemtu medicīnisko palīdzību Slimnīcā un/ vai apmaksu atvieglojošie dokumenti (apdrošināšanas polise, represēto apliecība u.c.).

3.2. nodot virsdrēbes no 1. oktobra līdz 30. aprīlim Slimnīcas garderobē. Ieeja Slimnīcas ārstniecības telpās (nodaļās, kabinetos, laboratorijā u.c.) virsdrēbēs ir aizliegta.

3.3. uzturēties Dzemdību nodaļā, Anestēzijas un reanimatoloģijas nodaļas telpās tikai bahilās vai maiņas apavos.

3.4. iepazīties ar Noteikumiem un tos ievērot;

3.5. ievērot un izpildīt visus Slimnīcas ārstniecības un aprūpes personu norādījumus;

3.6. ievērot un izpildīt ārstēšanās kursa un nodaļas dienas režīma prasības;

3.7. ievērot citu pacientu tiesības un rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselību;

3.8. ievēro klusumu, netraucējot pārējo pacientu atpūtu klusās stundās un pēc naktsmiera iestāšanās;

3.9. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Slimnīcas personālu;

3.10. atrasties savā palātā ārsta vizītes, procedūru, ēdienreižu, temperatūras mērīšanas, klusās stundas;

3.11. svarīgu iemeslu gadījumā, uz laiku atstājot Slimnīcu, informēt savu ārstējošo ārstu, nodaļas virsmāsu, vai to prombūtnes laikā, nodaļā dežūrējošo medicīnas māsu par plānoto prombūtni un atgriešanās laiku;

3.12. atstājot nodaļu, saņemt dežurējošās māsas atļauju un informēt dežūrējošo medicīnas māsu par plānoto prombūtni, pastaigas maršrutu un atgriešanās laiku;

3.13. ievērot personīgo higiēnu (Slimnīca nenodrošina pacientus ar higiēnas piederumiem);

3.14. ievērot tīrību un kārtību Slimnīcas ārstniecības nodaļās un koplietošanas telpās,

3.15. uzturēt tīru un kārtīgu savu apkārtējo vidi (gultas vietu, krēslu, skapīti);

3.16. uzglabāt pārtikas produktus, kas ātri bojājas, nodaļas ledusskapī;

3.17. saudzīgi izturēties pret Slimnīcas iekārtām un inventāru (par tā bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs); 3.18. ievērot Slimnīcā noteiktos ugunsdrošības noteikumus;

3.19. izrakstīšanās no Slimnīcas procesa laikā atbrīvot palātu pēc ārstējošā ārsta norādījumiem, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā;

3.20. izņemt Slimnīcas glabāšanā nodotās personīgās mantas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izrakstīšanās no Slimnīcas. Slimnīca neuzņemas atbildību par mantām, kas atstātas glabāšanā ilgāk;

3.21. savlaicīgi norēķināties par Slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar Slimnīcas izrakstīto rēķinu;

3.22. Ja pacients nevar norēķināties par Slimnīcas sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem rēķinā norādītajā termiņā, pacientam ir tiesības lūgt noslēgt rakstisku vienošanos par citu rēķina apmaksas kārtību.

4.1. precīzu ārstniecības personu norādījumu ievērošanu ārstniecības un aprūpes procesā;

4.2. slimnīcā noteiktā režīma ievērošanu;

4.3. slimnīcas inventāra tīšu sabojāšanu un apņemas aizstāt pacienta, viņa piederīgā, tuvinieka un/vai palīga vainas dēļ sabojāto iekārtu ar tādu pašu vai arī kompensēt Slimnīcai sabojātās iekārtas tirgus vērtību;

4.4. slimnīcas sagatavotā rēķina par pacientam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saņemšanu un savlaicīgu apmaksu;

4.5. personīgo mantu (telefonu, naudu, vērtslietām u.c.).

5.1. veikt darbības, kas varētu kaitēt viņa veselībai;

5.2. lietot papildus medikamentus, ārstniecības tehnoloģijas un pieaicināt paša izvēlētus konsultantus bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu;

5.3. patvaļīgi aiziet no Slimnīcas, uzturēties citās palātās, ārstniecības nodaļās, Slimnīcas teritorijā vai ārpus tās bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu, nodaļas virsmāsu vai dežurējošo medicīnas māsu;

5.4. smēķēt Slimnīcas telpās, kā arī tuvāk par 10 (desmit) metriem no ieejas durvīm; 5.5. lietot un glabāt alkoholiskos dzērienus vai atkarību izraisošas vielas, kā arī ieročus (aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.);

5.6. ar savu uzvedību Slimnīcā aizskart citu pacientu un Slimnīcas personāla tiesības un cieņu;

5.7. piedāvāt un dot Slimnīcas ārstniecības un aprūpes personālam materiālas vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus;

5.8. ievest Slimnīcas koplietošanas telpās dzīvniekus (suņus, kaķus, mājas seskus u.c.);

5.9. filmēt, fotografēt vai ierakstīt audio ierakstu bez saskaņojuma ar Slimnīcas administrāciju.

6.1. sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību un aprūpi;

6.2. sniegt patiesu un precīzu informāciju par: slimnīcas darba režīmu, sniegto pakalpojumu sarakstu, kurus apmaksā Nacionālais veselības dienests, šo pakalpojumu tarifus un informāciju par maksas pakalpojumu klāstu un cenām.

6.3. par katru iekasētu naudas summu izsniegt darījumu apliecinošu dokumentu – kases čeku. Sniegt paskaidrojumu, par kādu pakalpojumu tiek iekasēta nauda.

6.4. sniegt informāciju par pacientu citām personām tikai ar pacienta rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kas noteikti Pacientu tiesību likumā. Ja pacients ir piekritis informācijas izpaušanai, tad apmeklētājam klātienē vai telefoniski darbinieks var sniegt tikai šādu informāciju: vai pacients atrodas Slimnīcā un kurā nodaļā, Pacienta privātuma aizsardzības nolūkā, cita informācija netiek sniegta.

6.5. Slimnīcai ir tiesības medicīnisku vai citu iemeslu dēļ ierobežot visu pacientu vai atsevišķa pacienta apmeklēšanu.

6.6. gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro Noteikumus (noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus un apzināti kaitē savai veselībai, un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu), Slimnīcai ir tiesības izrakstīt pacientu no Slimnīcas. Tas neatbrīvo pacientu no pacienta iemaksas par veiktajiem medicīniskajiem pakalpojumiem līdz izrakstīšanai.

6.7. Slimnīca neuzņemas atbildību par pacienta bez uzraudzības atstātajām materiālajām vērtībām (telefoniem, naudu, datoriem, vērtslietām, personīgām zālēm u.c.).

6.8. ja pacients nav atbrīvojis palātu izrakstīšanās dienā līdz plkst.16.00, tad slimnīca ir tiesīga izrakstīt rēķinu par uzturēšanos palātā kā par nākamo dienu.

Lūdzam veikt maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem līdz izrakstīšanās dienas plkst. 16:00 slimnīcas kasē pirmajā stāvā vai veicot pārskaitījumu 1 (vienu) dienu pirms izrakstīšanās no slimnīcas bankas kontā: A/S “Swedbank”, kods: HABALV22, LV39HABA0551013461460 vai A/S “SEB banka”, kods: UNLALV2X, Konts: LV57UNLA0010000141447

Par visām pretenzijām un ierosinājumiem lūdzam informēt nodaļas personālu, savas atsauksmes, ierosinājumus vai pretenzijas varat ierakstīt atsauksmju grāmatā vai iesniegt Jūrmalas slimnīcas administrācijā (klātienē vai elektroniski )

Paldies par sapratni!

  • 06.00 – 08.00 Pamošanās, temperatūras mērīšana
  • 08.30 – 09.00 Brokastis
  • 10.00 – 13.00  Ārsta vizīte un procedūras
  • 12.00            Pacientu izrakstīšanās
  • 13.00 – 14.00  Pusdienas
  • 15:00 – 16:00 Klusā stunda
  • 16.00 – 20.00 Apmeklētāju laiks
  • 17.00 – 18.00  Vakariņas
  • 22.00 – 06.00 Nakts miers
Skip to content