Iekšējās kārtības noteikumi

Atjaunots 03.11.2022.

 IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

SLIMNĪCAS PACIENTIEM UN APMEKLĒTĀJIEM

 1. Vispārējā informācija
  • Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • Noteikumi attiecas uz Slimnīcas darbiniekiem un visiem pacientiem, kuri saņem veselības aprūpes pakalpojumus Slimnīcā, viņu piederīgajiem, tuviniekiem vai palīgiem.
  • Par Slimnīcas Apmeklētajiem ir uzskatāma jebkura persona, kas nav darba tiesiskajās attiecībās ar Slimnīcu, un kura atrodas Slimnīcas teritorijā vai telpās.
  • Pacients – persona, kurai tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi Slimnīcā.
  • Dzemdību nodaļas pacientu un apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumi paredz papildinājumus, kas turpmāk tekstā noteikti sadaļā: “Iekšējās kārtības noteikumi dzemdību nodaļā”.

 

 1. Slimnīcas struktūrvienību darba laiks un Apmeklētāju laiks
  • Slimnīcā ir noteikts sekojošs struktūrvienību darba laiks:
   • Uzņemšanas nodaļas darba laiks – katru dienu (t.sk. valstī noteiktās svētku dienas) – 24/7.
   • Ambulatorās nodaļas darba laiks – saskaņā ar ambulatoro pakalpojumu pierakstu.
   • Administrācijas darba laiks: – darba dienās no plkst.: 08:30 – 17:00.
  • Apmeklētajiem atļautais pacientu apmeklējuma laiks Slimnīcas stacionāra nodaļās 16:00-20:00, vienlaikus ne vairāk kā divi apmeklētāji un iepriekš saskaņojot ar ārstējošo ārstu, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, kas noteiktas ar Slimnīcas vadības rīkojumu.
 2. Pacientu un apmeklētāju tiesības
  • Saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi, kā arī laipnu attieksmi.
  • Tikt nosūtītam uz vajadzīgo nodaļu, saņemot nepieciešamo informāciju par tās atrašanās vietu un ērtāko nokļūšanas veidu. Pacientiem ar funkcionāliem un kustību traucējumiem jāsaņem atbalsts nokļūšanai līdz nepieciešamajai nodaļai.
  • Iesniegt iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības par sniegto veselības aprūpi medicīnas personālam vai griežoties Slimnīcas administrācijā.
  • Saņemt no apmeklētājiem vai iegādāties (Slimnīcas telpās ir izvietoti pārtikas iegādes automāti) pārtikas produktus, ko pacientam ir atļāvis ārstējošais ārsts.
  • Izmantot personīgos telefonus un citas elektroniskās ierīces tā, lai tas netraucētu ārstniecības personāla darbu un citus pacientus.
  • Nodot glabāšanai savas personīgās lietas vai materiālās vērtības un saņemt atlīdzību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, ja tās iet zudumā vai tiek bojātas.
  • Pacients ar viņa piekrišanu ārstēšanas laikā var tikt iesaistīts studentu apmācības procesā mācībspēku vadībā.
 3. Pacientu un Apmeklētāju pienākumi
  • Ierodoties Slimnīcā, pacientam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un apmaksu atvieglojošos dokumentus (apdrošināšanas polisi, politiski represētas personas apliecība u.c.), lai saņemtu medicīnisko palīdzību Slimnīcā.
  • Laika periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim nodot virsdrēbes Slimnīcas garderobē. Ieeja Slimnīcas ārstniecības telpās (nodaļās, kabinetos, laboratorijā u.c.) virsdrēbēs ir stingri aizliegta.
  • Apmeklētāji palātās apmeklējuma laikā sēdēšanai izmanto palātās esošos krēslus. Pacientu gultās sēdēt nav atļauts.
  • Uzturēties dzemdību nodaļā, anestēzijas un reanimatoloģijas nodaļas telpās tikai bahilās vai maiņas apavos.
  • Ievērot un izpildīt visus Slimnīcas ārstniecības un aprūpes personu norādījumus.
  • Ievērot un izpildīt ārstēšanās kursa un nodaļas dienas režīma prasības.
  • Ievērot citu pacientu tiesības un rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselību.
  • Ievēro klusumu, netraucējot pārējo pacientu atpūtu klusās stundās no 15:00- 16:00 un pēc naktsmiera iestāšanās, kas Slimnīcā ir noteikta no plkst.22:00 – 6:00.
  • Pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Slimnīcas personālu.
  • Atrasties savā palātā ārsta vizītes, procedūru, ēdienreižu, temperatūras mērīšanas, klusās stundas laikā.
  • Svarīgu personīgu iemeslu gadījumā, uz laiku atstājot Slimnīcu, informēt savu ārstējošo ārstu, nodaļas virsmāsu, vai to prombūtnes laikā, dežurējošo ārstu, nodaļā dežurējošo medicīnas māsu par plānoto prombūtni un atgriešanās laiku.
  • Atstājot nodaļu, saņemt dežurējošās māsas atļauju un informēt dežurējošo medicīnas māsu par plānoto prombūtni, pastaigas maršrutu un atgriešanās laiku.
  • Ievērot personīgo higiēnu.
  • Ievērot tīrību un kārtību Slimnīcas ārstniecības nodaļās un koplietošanas telpās.
  • Uzturēt tīru un kārtīgu savu apkārtējo vidi (gultas vietu, krēslu, skapīti).
  •  Uzglabāt pārtikas produktus, kas ātri bojājas, nodaļas ledusskapī.
  • Saudzīgi izturēties pret Slimnīcas iekārtām un inventāru (par tā bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs).
  • Ievērot Slimnīcā noteiktos epidemioloģiskās drošības un ugunsdrošības noteikumus.
  • Izrakstīšanas dienā līdz plkst. 12:00 atbrīvot palātu;
  • Izņemt Slimnīcas glabāšanā nodotās personīgās mantas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izrakstīšanās no Slimnīcas. Slimnīca neuzņemas atbildību par mantām, kas atstātas glabāšanā ilgāk;
  • Savlaicīgi norēķināties par Slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar Slimnīcas izrakstīto rēķinu.
 1. Pacienti un Apmeklētāji ir atbildīgi par
  • Precīzu ārstniecības personu norādījumu ievērošanu ārstniecības un aprūpes procesā;
  • Slimnīcā noteiktā režīma ievērošanu;
  • Slimnīcas inventāra tīšu sabojāšanu, aizstājot pacienta, viņa piederīgā, tuvinieka un/vai palīga vainas dēļ sabojāto iekārtu ar tādu pašu vai arī kompensēt Slimnīcai sabojātās iekārtas vai citas mantas tirgus vērtību;
  • Slimnīcas sagatavotā rēķina par pacientam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saņemšanu un savlaicīgu apmaksu;
  • Personīgo mantu (telefonu, naudu, vērtslietām, zobu protēzēm u.c.) uzglabāšanu. Slimnīca neuzņemas materiālo atbildību par pacientu un apmeklētāju personīgajām mantām, kas tiek atstātas bez uzraudzības.
 2. Ārstēšanas un aprūpes laikā, pacientam, viņa piederīgajam, tuviniekam un/vai palīgam ir aizliegts:
  • Veikt darbības, kas varētu kaitēt viņa veselībai;
  • Lietot papildus personīgos medikamentus, par to neinformējot ārstējošo ārstu, ārstniecības tehnoloģijas un pieaicināt paša izvēlētus konsultantus bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu;
  • Patvaļīgi aiziet no Slimnīcas, uzturēties citās palātās, ārstniecības nodaļās, Slimnīcas teritorijā vai ārpus tās bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu, nodaļas virsmāsu vai dežurējošo medicīnas personālu;
  • Smēķēt Slimnīcas telpās, kā arī tuvāk par 10 (desmit) metriem no ieejas durvīm;
  • Lietot un glabāt alkoholiskos dzērienus , apreibinošas vai atkarību izraisošas vielas, kā arī ieročus (aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.);
  • Ar savu uzvedību Slimnīcā aizskart citu pacientu un Slimnīcas personāla tiesības un cieņu;
  • Piedāvāt un dot Slimnīcas ārstniecības un aprūpes personālam materiālas vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus;
  • Ievest Slimnīcas koplietošanas telpās dzīvniekus (suņus, kaķus, u.c.);
  • Savā prombūtnes laikā atstāt palātā svešas personas;
  • Palātā lietot personīgās elektroapsildāmās ierīces.
 3. Fotografēšana, filmēšana
  • Mācību, mediju vai tml.vajadzībām aizliegts veikt fotografēšanu, filmēšanu, audio materiālā ierakstīšanu bez saskaņošanas ar Slimnīcas valdi;
  • Mediju pārstāvjiem atļauts fotografēt un/vai filmēt Slimnīcas pacientus, personālu vai citus apmeklētājus ar šo personu mutisku atļauju;
  • Pārējiem apmeklētājiem kategoriski aizliegts fotografēt un/vai filmēt Slimnīcas pacientus, personālu vai citus apmeklētājus.
 4. Slimnīcas tiesības un pienākumi
  • Slimnīcai ir pienākums sniegt informāciju par ārstniecības pakalpojumu saņemšanas precīzu vietu (kabinets, ārstniecības persona) saprotamā veidā, vai informēt apmeklētājus, ja ir nepieciešams uzgaidīt, norādot arī gaidīšanai paredzēto vietu Slimnīcas telpās;
  • Sniegt patiesu un precīzu informāciju par Slimnīcas darba režīmu, sniegto pakalpojumu sarakstu, kurus apmaksā Nacionālais veselības dienests, šo pakalpojumu tarifus un informāciju par maksas pakalpojumu klāstu un cenām;
  • Slimnīcai ir tiesības medicīnisku vai citu iemeslu dēļ ierobežot visu pacientu vai atsevišķa pacienta apmeklēšanu;
  • Gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro Noteikumus (noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus un apzināti kaitē savai vai apkārtējo personu veselībai, un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu), Slimnīcai ir tiesības izrakstīt pacientu no Slimnīcas. Tas neatbrīvo pacientu no pacienta līdzmaksājuma par veiktajiem medicīniskajiem pakalpojumiem līdz izrakstīšanai;
  • Ja pacients nav atbrīvojis palātu izrakstīšanās dienā līdz plkst.12.00, tad Slimnīca ir tiesīga izrakstīt rēķinu par uzturēšanos palātā kā par nākamo dienu.

 

! Lūdzam veikt maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem līdz izrakstīšanās dienas plkst. 12:00 Slimnīcas kasē pirmajā stāvā vai veicot pārskaitījumu 1 (vienu) dienu pirms izrakstīšanās no Slimnīcas bankas kontā:

A/S “Swedbank”, kods: HABALV22, LV39HABA0551013461460 vai

A/S “SEB banka”, kods: UNLALV2X, Konts: LV57UNLA0010000141447

Par visām pretenzijām un ierosinājumiem lūdzam informēt nodaļas personālu, savas atsauksmes, ierosinājumus vai pretenzijas varat  iesniegt Jūrmalas slimnīcas administrācijā klātienē vai elektroniski )

                                                                                                                                

                                                                                                                  Paldies par sapratni!

 

 

                               

   DZEMDĪBU NODAĻAS  IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. Iestājoties dzemdību nodaļā:
  • Jāuzrāda ārsta nozīmējums, apmaiņas karte, mātes pase, pase, darba nespējas lapa;
  • Jāuzklausa personāla norādījumus;
  • Virsdrēbes, apavi, somas, veļa jānovieto tiem piemērotā vietā vai jāatdod piederīgiem;
  • Atļauts ņemt līdzi lietas pēc saraksta: „Kas jāņem līdzi uz dzemdībām”;
  • Par pacientes līdz paņemtajām mantām un naudu Slimnīcas administrācija neatbild.
 2. Uzturoties dzemdību nodaļā, nepieciešams:
  • Ievērot nodaļas režīmu, precīzi izpildīt visus personāla nozīmējumus;
  • Pieklājīgi izturēties pret apkalpojošo personālu;
  • Patstāvīgi uzturēt kārtībā un tīrībā savu gultu, nakts skapīti, vēdināt telpas;
  • Ievērot tīrību un kārtību visās dzemdību nodaļas telpās;
  • Saudzīgi apieties ar dzemdību nodaļas inventāru un veļu (bojāto mantu vērtība jāatlīdzina pilnā apjomā);
  • Veļu mainīt katru rītu (kreklu, dvieli, puspalagu ), tīro veļu saņemot pie dežurējošā personāla;
  • Pēc nepieciešamības mainīt gultas veļu.
 3. Uzturoties nodaļā aizliegts:
  • Patstāvīgi apmeklēt citas palātas, lietot alkoholu, smēķēt;
  • Gulēt vai sēdēt uz gultas siltos virsvalkos, kā arī gulēt uz saklātām gultām;
  • Sēdēt uz palodzēm, izlietnēm;
  • Mest higiēnas priekšmetus klozeta podos un izlietnēs;
  • Ievest Slimnīcas koplietošanas telpās dzīvniekus (suņus, kaķus, u.c.);
  • Palātā lietot personīgās elektroapsildāmās ierīces;
  • Nest ēdnīcas ēdienu palātās – šim nolūkam paredzētā ēdamzāle.
 4. Izrakstīšanās no dzemdību nodaļas no 13:00 – 16:00. Ja pacients nav atbrīvojis palātu izrakstīšanās dienā līdz plkst.16:00, tad Slimnīca ir tiesīga izrakstīt rēķinu par uzturēšanos palātā kā par nākamo dienu.

 

! Lūdzam veikt maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem līdz izrakstīšanās dienas plkst. 16:00 slimnīcas kasē pirmajā stāvā vai veicot pārskaitījumu 1 (vienu) dienu pirms izrakstīšanās no Slimnīcas bankas kontā:

A/S “Swedbank”, kods: HABALV22, LV39HABA0551013461460 vai

A/S “SEB banka”, kods: UNLALV2X, Konts: LV57UNLA0010000141447

Par visām pretenzijām un ierosinājumiem lūdzam informēt nodaļas personālu, savas atsauksmes, ierosinājumus vai pretenzijas varat  iesniegt Jūrmalas slimnīcas administrācijā klātienē vai elektroniski

 

 

Stacionāro pacientu iekšējā dienas kārtība

6.00 – 8.00

8.30 – 9.00

10.00 – 13.00

10.00 – 12.00

12.30 – 13.00

15:00 – 16:00

15.00 – 15.30

16.00 – 20.00

 

17.30 – 18.00

22.00 – 06.00

Pamošanās, temperatūras mērīšana

Brokastis

Ārsta vizīte un procedūras

Pacientu izrakstīšanās

Pusdienas

Klusā stunda

Launags

Apmeklētāju laiks (apmeklējums saskaņojams ar atbildīgo ārstu)

Vakariņas

Nakts miers

 

Dzemdību nodaļas pacientu iekšējā dienas kārtība

  6.00 – 8.00

 

  8.30 – 9.00

 

  10.00 – 13.00

 

  12.30 – 13.00

 

  13.00 – 16.00

 

  15:00 – 16:00

 

 15.00 – 15.30

 

 16.00 – 20.00

 

 

  17.30 – 18.00

 

  18.00 – 20.00

 

  22.00 – 06.00

Pamošanās

 

Brokastis

 

Ārsta ginekologa, ārsta neonatologa vizīte

 

Pusdienas

 

Pacientu izrakstīšanās

 

Klusā stunda

 

Launags

 

Apmeklētāju laiks (apmeklējums saskaņojams ar atbildīgo ārstu)

 

Vakariņas

 

Bērnu māsas vizīte

 

Nakts miers

Skip to content