Par mums

Par mums

 

SIA “Jūrmalas slimnīca”  ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.

Slimnīca ir daudzprofilu un neatliekamās palīdzības ārstniecības iestāde, kurā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi pacientiem no Jūrmalas pilsētas, Rīgas reģiona un visas Latvijas, neskatoties uz veselības pakalpojumu reģionālo sadalījumu, kā arī ārvalstu pacientiem. Ārstniecības iestādes kods – 130020302. 

Slimnīcas pakalpojumu finansējumu nosaka līgums par valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem – stacionāro, ambulatoro un observācijas veselības aprūpi, kas tiek realizēta saskaņā ar valsts finansējumu, kuru apmēru un izmaksu kārtību nosaka savstarpēji līgumi ar kompetentām veselības aprūpes finansēšanas un pārraudzības iestādēm esošā veselības aprūpes budžeta ietvaros.

Veselības apdrošināšanas kompānijas ir ilgstoši slimnīcas sadarbības partneri, ar kuriem savstarpējās vienošanās noteikti pakalpojumi un to finansēšanas iespējas.

Saskaņā ar apstiprinātu maksas pakalpojumu sarakstu un tajā noteiktām cenām, slimnīca piedāvā pacientiem paaugstinātu komfortu stacionārā un dzemdību aprūpē, papildus izmeklējumu iespējas un ārstu konsultācijas. Savas finansiālās attiecības un pakalpojumu izpildes saistības ar pacientu tiek nostiprinātas katram pacientam piedāvājot individuālu līgumu par konkrētiem pakalpojumiem un to apmaksas noteikumiem, kas ietver vienošanos par pakalpojumu saņemšanu, izmaksām, kā arī īpašos gadījumos vienošanos par papildus sniegtiem pakalpojumiem – pacientu un tuvinieku izmitināšana, ēdināšanas iespējas, palātas izvēle – divvietīgas, vienvietīgas vai paaugstināta servisa u.c.

Slimnīcas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Veselības Ministrijas rīkojumi, slimnīcas statūti un valdes priekšsēdētāja rīkojumi.

Slimnīca savus pakalpojumus sniedz un uzrauga saistībā ar ISO 9001 : 2015 standarta kvalitātes vadības sistēmas prasībām un saskaņā ar veselības aprūpes jomu saistošiem normatīviem aktiem, kas nosaka prasības sniegto pakalpojumu kvalitātei un pieejamībai, kā arī pacientu, personāla un vides drošībai.

Darbību regulē normatīvās prasības:

 

  • Ārstniecības likums.
  • Pacientu tiesību likums.
  • Epidemioloģiskās drošības likums.
  • Radiācijas drošības likums u.c.
  • Ministru kabineta noteikumiem ( saistoši likumiem), kas nosaka prasības veselības aprūpes pakalpojumu struktūrai, organizācijai, ārstniecības personāla darbībai, medicīnas ierīču un zāļu apritei, telpu un drošas epidemioloģiskās vides uzraudzībai. Atbilstība šo normatīvo prasību izpildei novērtē un uzrauga Veselības ministrijas kompetentās iestādes, kas sniedz atzinumus un norāda uz pilnveides iespējām.

 

Kopējā platība: 8418 m2
Kopējais gultu skaits: 100
Darbinieku skaits:  275

Skip to content