ES struktūrfondi

SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana.
Nr. 9.3.2.0/18/I/006

 

 

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību SIA “Jūrmalas slimnīca” pacientiem, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana nepieciešama, lai SIA “Jūrmalas slimnīca” pacienti saņemtu mūsdienīgu un augsti kvalificētus veselības aprūpes pakalpojumus prioritārajās veselības aprūpes jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu aprūpe.

Projekta ietvaros tiks sakārtota SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūra, jo tiks iegādātas mūsdienīgas medicīnas iekārtas un aprīkojums – iekārtas endoskopijas pakalpojumu veikšanai, radiogrāfijas iekārta, datortomogrāfs, iekārtas grūtniecības un dzemdību profilam. Iekārtu iegādes jau ir saskaņotas ar Veselības ministriju (Veselības ministrijas 2018.gada 16.aprīļa vēstule nr.01-10.2-01/1605).

PROJEKTA IEGUVUMI

Piedāvātā projekta īstenošanas gadījumā tiks uzlabota Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība.

Galvenie ieguvumi:

1. uzlabota endoskopijas pakalpojumu kvalitāte un pieejamība;

2. uzlabota rentgena pakalpojumu kvalitāte, t.sk. rentgena attēla kvalitāte, samazināta pacientam saņemtā starojuma doza, samazināts izmeklējuma laiks,

3. uzlabota datortomogrāfijas pakalpojumu kvalitāte, samazināta pacientam saņemtā starojuma doza, kardioloģiskiem izmeklējumiem – samazināts izmeklējuma laiks, uzlabota attēla kvalitāte,

4. uzlabota dzemdību nodaļas pakalpojumu kvalitāte, īpaši jaundzimušo aprūpe.

PROJEKTA TERMIŅŠ UN FINANSĒJUMS

Projekta termiņš ir 19 mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas 14.11.2018., taču ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 104 723.63 EUR, t.sk.:

1) Attiecināmo izmaksu summa 1 100 929,00 EUR (viens miljons viens simts tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 00 centi), kur:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 935 789,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 65 centi);
attiecināmais valsts budžeta finansējums ir 9% jeb 99 083,61 EUR (deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit trīs euro un 61 centi);
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” līdzfinansējums ir 6 % jeb 66 055,74 EUR (sešdesmit seši tūkstoši piecdesmit pieci euro un 61 centi).
2) Neattiecināmo izmaksu summa 3 794,63 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro un 63 centi);

Paveiktais uz 20.05.2020.:

Projektā “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana”, Projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/18/I/006 (turpmāk tekstā – Projekts) ir iegādātas iekārtas par kopējo summu EUR 1 133 844.98 (endoskopijas kabinetam EUR 117302 apmērā, dzemdību nodaļai EUR 73741, rentgena iekārta EUR 200394, datortomogrāfijas iekārta EUR 618948, sonogrāfijas iekārta EUR 112514). ERAF un valsts budžeta finansējums ir EUR 1034873, SIA “Jūrmalas slimnīca” finansējums EUR 98972.

Paveiktais no 01.11.2019. – 10.02.2020.:

1 ) Pieņemtas ekspluatācijā iekārtas dzemdību nodaļai: jaundzimušo reanimācijas galds ar iebūvētu ventilatoru (21.11.2019.), augļa kardiotokogrāfs ar 3 zondēm (05.12.2019.), CPAP tipa ventilators jaundzimušajiem (23.12.2019.), fototerapijas lampa jaundzimušajiem (27.12.2019.),  sēdrati (06.01.2020.), rati jaundzimušo pēcdzemdību aprūpei (06.01.2020.),

2) Pieņemtas ekspluatācijā iekārtas endoskopijas kabinetam: endoskopu žāvēšanas skapis (19.08.2019.), endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta (19.08.2019.),

3) Projektā uz 31.12.2019. naudas līdzekļu ietaupījums kopā ar Projekta neparedzētām izmaksām ir EUR 75562.68, tāpēc SIA “Jūrmalas slimnīca” saskaņoja ar Veselības ministriju slimnīcas vajadzībām nepieciešamo jaunas iekārtas – ultrasonogrāfa – iegādi. Iepirkums ultrasonogrāfa iegādei noslēdzās 2019.g. janvārī un 2020.gada 6.februārī pieņemta ekspluatācijā ultrasonogrāfijas iekārta.

Paveiktais no 21.08.2019. – 31.10.2019.:

1 ) Pieņemtas ekspluatācijā iekārtas endoskopijas kabinetam: kolonoskops (28.05.2019.), gastroskops (28.08.2019.), vakuumsūknis (28.08.2019.), koagulators ar aprīkojumu (30.09.2019.), kušete (25.09.2019.),
2) Pieņemtas ekspluatācijā iekārtas dzemdību nodaļai: procedūru lampas 4 gab. (25.09.2019.), perfuzori 4 gab. (19.09.2019.), jaundzimušo dzirdes pārbaudes ierīce (25.09.2019.),
3) Projektā uz 24.10.2019. naudas līdzekļu ietaupījums kopā ar Projekta neparedzētām izmaksām ir EUR 69065.70, tāpēc SIA “Jūrmalas slimnīca” 2019.g. oktobrī uzsāka saskaņot ar Veselības ministriju slimnīcas vajadzībām nepieciešamās jaunas iekārtas – ultrasonogrāfa – iegādi.

Paveiktais no 20.05.2019. – 20.08.2019.:

1) Pieņemtas ekspluatācijā iekārtas: radiogrāfijas iekārta (22.07.2019.), datortomogrāfs (18.07.2019.);

2) 03.07.2019. noslēgts līgums par endoskopu žāvēšanas skapja, endoskopu mazgāšanas undezinfekcijas iekārtas piegādi endoskopijas kabinetam ar SIA “Scanmed” par līgumcenu EUR 53900 (piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR 11319, kopā ar PVN EUR 65219. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies jau nākamais ietaupījums šajā projektā: iekārtu iegādes cena ir par EUR 18271 ar PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā. Piegādei jābūt 8 nedēļu laikā – līdz 28.08.2019.;

3) 03.07.2019. noslēgts līgums par kolonoskopa, gastroskopa un vakuumsūkņa piegādi endoskopijas kabinetam ar SIA Arbor Medical Korporācija” par līgumcenu EUR 38450 (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR 8074.50, kopā ar PVN EUR 46524.50. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies jau nākamais ietaupījums šajā projektā: iekārtu iegādes cena ir par EUR 4032 ar PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā. Piegādei jābūt 8 nedēļu laikā – līdz 28.08.2019.;

4) 01.08.2019. noslēgts līgums par četru energoefektīvu procedūru lampu piegādi un uzstādīšanu ar SIA “KJ serviss” par līgumcenu EUR 8492 (astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR 1783.32, kopā ar PVN EUR 10275.32. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies jau nākamais ietaupījums šajā projektā: iekārtu iegādes cena ir par EUR 1825 ar PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā. Piegādei jābūt 8 nedēļu laikā – līdz 26.09.2019.;

5) 01.08.2019. noslēgts līgums par jaundzimušo dzirdes aparāta piegādi ar SIA “Arbor Medical Korporācija” par līgumcenu EUR 3995 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR 838.95, kopā ar PVN EUR 4833.95. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies jau nākamais ietaupījums šajā projektā: iekārtas iegādes cena ir par EUR 2426 ar PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā. Piegādei jābūt 8 nedēļu laikā – līdz 26.09.2019.;

6) 01.08.2019. noslēgts līgums par četru perfuzoru piegādi dzemdību nodaļai ar SIA “B.Braun Medical” par līgumcenu EUR 3100 (trīs tūkstoši viens simts eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR 651, kopā ar PVN EUR 3751. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies jau nākamais ietaupījums šajā projektā: iekārtu iegādes cena ir par EUR 1099 ar PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā. Piegādei jābūt 8 nedēļu laikā – līdz 26.09.2019.;

7) 08.08.2019. noslēgts līgums par koagulatora ar aprīkojumu piegādi dzemdību nodaļai ar SIA “Arbor Medical Korporācija” par līgumcenu EUR 5680 (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR 1192.80, kopā ar PVN EUR 6872.80. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies jau nākamais ietaupījums šajā projektā: iekārtas iegādes cena ir par EUR 24 ar PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā. Piegādei jābūt 8 nedēļu laikā – līdz 03.10.2019.;

8) 08.08.2019. noslēgts līgums par kušetes piegādi dzemdību nodaļai ar SIA “Arbor Medical Korporācija” par līgumcenu EUR 2050 (divi tūkstoši piecdesmit eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR 430.50, kopā ar PVN EUR 2480.50. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies jau nākamais ietaupījums šajā projektā: iekārtas iegādes cena ir par EUR 60 ar PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā. Piegādei jābūt 8 nedēļu laikā – līdz 03.10.2019.;

9) 6.08.2019. izsludināts atklāts konkurss „Dzemdību nodaļas iekārtu un aprīkojuma piegāde”, identifikācijas Nr.: SIAJS2019/21/ERAF..

Paveiktais no 20.02.2019. – 20.05.2019.:

1) Noslēdzies konkurss “Datortomogrāfa piegāde un uzstādīšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIAJS2018/29/ERAF. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzina SIA “Tradintek” ar tās piedāvāto līgumcenu EUR 517000 (pieci simti septiņpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% 108570 EUR, kopā ar PVN 625570 EUR. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies jau otrs ietaupījums šajā projektā: iekārtas iegādes cena ir par EUR 3630 ar PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā,

2) 2019.g. martā izsludināts konkurss “Dzemdību nod. iekārtu un aprīkojuma iegāde”, Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIAJS2019/5/ERAF, ar plānoto summu iepirkumu summu EUR 52550 bez PVN, notiek piedāvājumu vērtēšana,

3) 2019.g. aprīlī izsludināts konkurss “Procedūru lampu piegāde un uzstādīšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIAJS2019/11/ERAF, ar plānoto summu iepirkumu summu EUR 10000 bez PVN,

4) Notiek konkursa „Endoskopijas kabineta iekārtu un aprīkojuma piegāde”, identifikācijas Nr.: SIAJS2019/1/ERAF, ar plānoto summu iepirkumu summu EUR 116482 bez PVN, piedāvājumu vērtēšana,

5) Izsludināta tirgus izpēte endoskopijas kušetes iegādei ar plānoto summu iepirkumu summu EUR 2100 bez PVN,

Paveiktais uz 20.02.2019.:

1) 2019.g. janvārī izsludināts konkurss „Endoskopijas kabineta iekārtu un aprīkojuma piegāde”, identifikācijas Nr.: SIAJS2019/1/ERAF,

2) Šobrīd notiek konkursa „Datortomogrāfa piegāde un uzstādīšana” vērtēšana, identifikācijas Nr.: SIAJS2018/29/ERAF vērtēšana,

3) Noslēdzies konkurss “Stacionārās radiogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIAJS2018/25/ERAF. Piedāvājumus iesniedza divi pretendenti. Iepirkuma komisija par uzvarētāju 2019.gada 9.janvārī atzina SIA “Arbor Medical Korporācija” ar tās piedāvāto līgumcenu 168 000 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN 21% 35280,00 EUR, kopā ar PVN 203280,00 EUR. Šobrīd SIA “Jūrmalas slimnīca” ir radies ietaupījums šajā projektā: iekārtas iegādes cena ir par EUR 12000 bez PVN mazāka nekā noteikts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā Iepirkuma plānā.

4) 2019.g. februāra beigās plānots izsludināt konkursu “Dzemdību nod. iekārtu un aprīkojuma iegāde” ar plānoto summu iepirkumu summu EUR 52550 bez PVN.

 

 

PABEIGTIE PROJEKTI

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jūrmalas slimnīca”
Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/174

SIA „Jūrmalas slimnīca” 2011.gada 01.decembrī uzsāka ERAF (Eiropas reģionālā attīstības fonda) projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jūrmalas slimnīca”. Projekta kopējās izmaksas – 41080.19 EUR , tai skaitā ERAF finansējums – 34918.16 EUR.

Projekta gaitā veiksim šādas aktivitātes:

ģimenes ārstu nepieciešamā ierīču un aprīkojuma iegādi 6664.73 EUR apmērā;
ģimenes ārstu palīgtelpu renovācija 35685.98 EUR apmērā.
SIA „Jūrmalas slimnīca”, realizējot šo projektu uz 01.10.2012. ir noslēgusi 10 līgumus par 6875.60 EUR ar PVN, tai skaitā 9 līgumus par ģimenes ārstu nepieciešamā ierīču un aprīkojuma iegādi – 6664.73 EUR apmērā (par 21 ierīci) un 1 līgumu par ģimenes ārstu palīgtelpu renovācijas tāmes sagatavošanu 210.87 EUR apmērā.

 

ERAF Līgums nr.3DP/3.1.5.1.1./10/APIA/VEC/174 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jūrmalas slimnīca” telpās”.

2015. gada 3. jūnijs

SIA „Jūrmalas slimnīca” 2015.gada 27.aprīlī noslēdza līgumu nr.54/2015 ar Pilnsabiedrību „BŪVKORE HK” reģ. nr.40103800345, „SIA „Jūrmalas slimnīca” Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21 (Lit. 003) 1.stāva telpu rekonstrukcija” (Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIAJS 2015/13P) Līguma summa ir EUR 55 370.64 (piecdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit eiro, 64 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, papildus PVN 21% saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir EUR 11627.83. Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš: 2015.gada 19.jūnijs.

2015. gada 20. jūlijs

Līguma summa ar Pilnsabiedrību „BŪVKORE HK” tika samazināta par neveicamiem darbiem EUR 143.39 bez PVN apmērā, līdz ar to līguma summa – EUR 55227.25 bez PVN (12.06.2015. vienošanās nr.2).

SIA „Jūrmalas slimnīca” 2015.gada 27.aprīlī noslēdza līgumu nr.56/2015 ar SIA „Forma 2” reģ. nr.50003883681, par SIA „Jūrmalas slimnīca” 1.stāva telpu rekonstrukcijas būvuzraudzību (veikta tirgus izpēte). Līguma summa ir EUR 1950 bez pievienotās vērtības nodokļa, papildus PVN 21% EUR 409.50, kopā EUR 2359.50. Šo būvdarbu un būvuzraudzības pabeigšanas termiņš: 2015.gada 19.jūnijs (pieņemšanas – nodošanas akts).

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai
Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/015

Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Jūrmalas pilsētas, Rīgas pilsētas, Rīgas plānošanas reģiona un citu Latvijas reģionu iedzīvotājiem, veicot ēku iekšējo un ārējo renovāciju un paaugstinot SIA „Jūrmalas slimnīca” kā lokālās daudzprofilu slimnīcas energoefektivitāti, līdz ar to nodrošinot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”, nodrošinot šādu pasākumu veikšanu:

1. Informācijas un publicitātes pasākumi, kuru ietvaros plānots popularizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā, izvietojot informācijas stendu un informācijas plāksni projekta aktivitāšu īstenošanas vietā.

2. Infrastruktūras attīstības pasākumi:

2.1. slimnīcas ēku iekšēja renovācija plānojot ieguldījumus dzemdību nodaļas renovācijā un nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanas procesam un personāla darbam;

2.2. pacientu transporta un apmeklētāju liftu nomaiņa – nodrošinot drošu pacientu pārvietošanu uz dzemdību zāli un atbilstošu vidi apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām un personālam;

2.3. ēku ārējā renovācija: jumta nomaiņa un ēkas ārējās fasādes siltināšana un logu nomaiņa

Slimnīcas ēkas iekšējās rekonstrukcijas ietvaros plānots veikt uzlabojumus dzemdību nodaļas telpās, veicot darbus ārstniecisko procedūru un manipulāciju telpās, personāla darba telpās, kā arī koridoros nolūkā maksimāli efektīvi izmantot esošās telpas pacientu ārstniecības procesa un personāla darba nodrošināšanai. Renovācijas darbu ietvaros paredzēts veikt dzemdību nodaļas telpu grupas renovācijas projekta izstrādi, renovācijas darbus 1 116,3 m2 platībā, kā arī izstrādātā projekta autoruzraudzību un darbu būvuzraudzību.

Projekta ietvaros plānota divu liftu nomaiņa esošajās liftu šahtās pacientu, apmeklētāju un personāla transportēšanai, pielāgojot to infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (tajā skaitā, lifti būs piemēroti cilvēkiem, kas pārvietojas ar ratiņkrēsliem, un cilvēkiem ar redzes traucējumiem).

Slimnīcas ēku ārējās renovācijas ietvaros plānots veikt tehniskā projekta izstrādi un renovācijas darbus, tai skaitā jumta nomaiņu un ēkas ārējās fasādes siltināšanu, kā arī darbu autoruzraudzību un būvuzraudzību. Ēkas ārējās renovācijas kopējā platība plānota 3 512 m2, t.sk. jumta – 1 548 m2, ēkas ārējā fasāde – 1 964 m2 .

Projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai” kopējā summa 1 661 538.77 EUR, tai skaitā ERAF līdzekļi – 687 986.84 EUR.

Ēkas ārējās renovācijas un rekonstrukcijas darbu izpilde:

2010.gada 13.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” par tehniskā projekta izstrādipar kopējo summu 11986.78 EUR ar pvn. Projekta izstrāde tika pabeigta 18.05.2011.;
2010.gada 13.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” par tehniskā projekta autoruzraudzību par kopējo summu 1731.41 EUR ar pvn;
29.03.2011. tika noslēgts līgums par projekta tehniskās ekspertīzes veikšanu ar SIA „Firma L4” par kopējo summu 1544.76 EUR ar pvn. Tehniskā ekspertīze tika pabeigta 11.04.2011.;
21.06.2011. tika noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu ar SIA „Firma L4” par kopējo summu 6558.65 EUR ar pvn;
29.06.2011. tika noslēgts līgums par ēkas ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbu izpildi ar SIA “Matthai” (reģ.nr.40103273216), „Matthai Bauunternehmen GmbH&.KG” (reģ.nr.HRA 120980) par kopējo summu 890801.41 EUR ar pvn. Būvdarbu izpildi uzsāka 2011.gada jūlijā un pabeidza 2012. gada 11. maijā;
2012. gada jūnijā tiek uzsākta šo būvdarbu nodošana ekspluatācijā;
28.08.2012 objekts nodots ekspluatācijā.
Ēkas iekšējās renovācijas darbu izpilde:

2011.gada 21.martā tika noslēgts līgums ar SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” par tehniskā projekta izstrādi par kopējo summu 12498.51 EUR ar pvn. Projekta izstrāde tika pabeigta 20.05.2011.;
2011.gada 21.martā tika noslēgts līgums ar SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” par tehniskā projekta autoruzraudzību par kopējo summu 1732.66 EUR ar pvn; 2011.gada 13.jūlijā izsludināts iepirkums „Ēkas iekšējās renovācijas darbu izpilde – Dzemdību nodaļas telpu renovācija;
23.01.2012. tika noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu ar SIA „Firma L4” par kopējo summu 3905.54 EUR ar pvn;
2012.gada 01.februārī tika noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību „IP būve” par Dzemdību nodaļas telpu renovāciju ar līguma summu 684751.52 EUR (tai skaitā ERAF finansējums – 358946.71 EUR, Jūrmalas domes finansējums – 60836.31 EUR, Jūrmalas slimnīcas finansējums – 264968.50 EUR);
Sakarā ar papilddarbu veikšanu, dzemdību nodaļas būvdarbi pabeigti un nodoti ekspluatācijā 2012. gada 28. augustā.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas savienības, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu.

Skip to content