Sapulces un pieņemtie lēmumi

 SIA „Jūrmalas slimnīca”  ārkārtas dalībnieku sapulce 2020.gada 20.novembrī

 

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2020. gada 20.novembrī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

 

  1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līguma  slēgšanu pacientu ēdināšanas inventāra piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām;
  2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līguma  slēgšanu  krūšu implantu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām;
  3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par SIA “Jūrmalas slimnīca” līguma slēgšanu par programmas „Ārsta birojs” un “E-kvīts Premium” licenču nomu.

 

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

 

  1. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līguma slēgšanu pacientu ēdināšanas inventāra piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām ar izvēlēto pretendentu SIA “A.Medical” par kopējo līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa 31 953.43 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit trīs euro, 43 centi). (Lēmums Nr.21)
  2. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līguma slēgšanu krūšu implantu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām ar izvēlēto pretendentu SIA “3GW/ trīs zelta vaļi” par kopējo līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa 41 170.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis viens simts septiņdesmit  euro, 43 centi). (Lēmums Nr.22)
  3. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par pasūtījuma veikšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā un līguma slēgšanu ar SIA „Meditec”, reģ.nr.40003428044 par:
  • 39 (trīsdesmit deviņu) „Ārsta birojs” licenču nomu 1 (vienam) gadam no 01.01.2021 līdz 31.12.2021., 1 licences noma mēnesī ar atlaidi 15% 50,96 EUR bez PVN, kopā 1 gadam 23 849.28 EUR bez PVN;
  • 5 (piecu) “E-kvīts Premium” licenču nomu 1 (vienam) gadam no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.; 1 licences noma mēnesī EUR 30 bez PVN, kopā par 5 licencēm 1 gadam 1 800 EUR. (Lēmums Nr.23)

 

 

 

SIA „Jūrmalas slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulce 2020.gada 14.oktobrī

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2020. gada 20.novembrī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

 

  1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu medicīnas un laboratorijas preču piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.

 

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

 

  1. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līgumu slēgšanu ar vairākiem piegādātājiem medicīnas un laboratorijas preču piegādes nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām par kopējo līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa 118452.80 EUR (viens simts astoņpadsmit piecdesmit divi euro, 80 centi) PVN 12% 14214.34 EUR, pavisam kopā EUR 132667.14.  (Lēmums Nr.20)
Skip to content