Trauksmes celšana

SIA “Jūrmalas slimnīca” Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

  

I Vispārīgie jautājumi

 

 1. Trauksmes celšanas sistēma ir SIA “Jūrmalas slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) pārvaldības un iekšējās kontroles rīks, kas nodrošina savlaicīgu pārkāpumu novēršanu.
 2. Iekšējās trauksmes celšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka kārtību, kādā Slimnīcas darbinieks vai uz cita tiesiska darījuma pamata nodarbināta fiziska persona, vai persona, kura Slimnīcai sniedz pakalpojumu, dibina tiesiskās attiecības vai esot praksē, informē par iespējamu pārkāpumu (turpmāk – trauksmes cēlējs), un Slimnīcā veicamiem pasākumiem, lai nodrošinātu trauksmes cēlēju tiesisko aizsardzību.
 3. Kārtības mērķis ir likumīgas, godprātīgas, atklātas un pārredzamas darba vides izveides veicināšana, izmantojot trauksmes cēlāja tiesības ziņot par iespējamu tiesību normu pārkāpumu.
 4. Slimnīcas atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos, kurš saņem un reģistrē personas iesniegumu, izvērtē tā pirmšķietamo atbilstību trauksmes cēlēja ziņojumam un pieņem attiecīgu lēmumu, pseidonimizē trauksmes cēlēja personas datus, izskata trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības, nodrošina saziņu ar trauksmes cēlēju un citām institūcijām ir Slimnīcas Ētikas komisijas priekšsēdētājam, viņa prombūtnē – ar Slimnīcas valdes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta persona. (turpmāk – Atbildīgā persona).
 5. Kārtībā lietotie termini:
  • Trauksmes cēlējs — fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus Slimnīcā vai dibinot tiesiskās attiecības ar Slimnīcu, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, tostarp veicot brīvprātīgo darbu, vai sniedz pakalpojumus Slimnīcai, un kurai šīs informācijas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas. Tas nozīmē, ka trauksmes cēlējs sniedz ziņas par:
  • iespējams aizdomīgu rīcību, kas iegūta saistībā ar trauksmes cēlēja darba pienākumu veikšanu vai iegūta pēc darba paveikšanas, vai citādi (uzņēmuma, sadarbības, pakalpojuma u.c. līguma pamats), esot saistībā ar Slimnīcu;
  • Trauksmes cēlējam, sniedzot informāciju, jābūt pārliecībai, ka sniegtā informācija ir patiesa, jo apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
  • Saistītā persona — fiziskā persona, kura atbalsta vai palīdz trauksmes cēlējam trauksmes celšanā vai ir saistīta ar trauksmes cēlēju un varētu ciest no nelabvēlīgām sekām. Saistītā persona var būt arī komersants vai privāto tiesību juridiskā persona, kura pieder trauksmes cēlējam, kurā tas ir nodarbināts vai ar kuru tas citādi saistīts, veicot darba pienākumus;
 6. Kārtībā lietotie citi termini atbilst terminiem, kas noteikti Trauksmes celšanas likumā (turpmāk – Likums).
 7. Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
 8. Slimnīca nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Likumā noteikto.
 9. Informāciju par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Slimnīcas darbinieki un saistītās personas iegūst, uzsākot darba attiecības – iepazīstoties ar iekšējās darba kārtības noteikumiem, kā arī Slimnīcas mājas lapā www.jurmalasslimnica.lv sadaļā – Trauksmes celšana.

 

II Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

 

 1. Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm (darbība vai bezdarbība), tostarp rīcība, kas ir pretēja tiesību akta mērķim, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums.
 2. Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu (turpmāk – iesniegums) sniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pielikums Nr.1). Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa un cita informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Slimnīcā tiek publicēta Slimnīcas oficiālajā tīmekļa vietnē jurmalasslimnica.lv.
 3. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana, ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, ārsta un pacienta saziņas konfidencialitātes pārkāpšana, kā arī informācijas izpaušana par konsultēšanos ar darbinieku pārstāvjiem vai arodbiedrībām, kā arī darba koplīguma pusēm, ciktāl tiek skarta darba koplīguma noslēgšanai vai grozīšanai nepieciešamā informācija nav uzskatāma par trauksmes celšanu.
 4. Gadījumā, ja Trauksmes cēlējam rodas jautājumi vai šaubas par trauksmes celšanu, tam ir iespēja konsultēties Slimnīcas Ētikas komisijas priekšsēdētāju, tai skaitā par Trauksmes cēlēja ziņojuma aizpildīšanu.
 5. Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt Slimnīcā kādā no turpmāk norādītajiem veidiem:
 6. Elektroniskā pasta adresei piekļuve ir tikai Slimnīcas Atbildīgai personai un tās aizvietotājam, kura pienākums ir vismaz reizi dienā pārbaudīt norādīto e-pasta adresi.
 7. Ja trauksmes cēlējs iesniegumu Atbildīgai personai sniedz klātienē mutvārdos, Atbildīgā persona to trauksmes cēlēja klātbūtnē noformē rakstveidā, aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
 8. Ja trauksmes cēlējs iesniegumu iesniedz, izmantojot šajos noteikumos un Likumā neminētus citus saziņas veidus, Slimnīcas darbinieks saņemto iesniegumu nekavējoties nodod Atbildīgai personai, un tas tiek reģistrēts Slimnīcas lietvedības un elektronisko dokumentu vadības sistēmā (ar atsevišķu identifikatoru, veicot personas datu pseidonimizēšanu).
 9. Iesniegumam, kas nav noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums un sākotnēji reģistrēts saskaņā ar kārtību, kādā reģistrē personu iesniegumus, bet kuru vēlāk atzīst par trauksmes cēlēja ziņojumu, veic atbilstošu atzīmi iesniegumu reģistrācijas reģistrā, nododot to Atbildīgai personai, kas to reģistrē Slimnīcas lietvedības un elektronisko dokumentu vadības sistēmā (ar atsevišķu identifikatoru, veicot personas datu pseidonimizēšanu).
 10. Trauksmes cēlēja ziņojumā Trauksmes cēlējs norāda tās rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu, tostarp:
  • pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus;
  • informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
  • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības ar Slimnīcu, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, tostarp praksi un brīvprātīgo darbu, vai sniedzot pakalpojumus Slimnīcai;
  • vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš, pievienojot atbildi, ja tāda ir saņemta;
  • vai Trauksmes cēlējs nevēlas saņemt ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu;
  • vai gadījumā, ja tiks konstatēts pārkāpums, atļauj publicēt informāciju par to, ņemot vērā, ka Likums nosaka, ka par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, institūcija sniedz informāciju publiski, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, izņemot gadījumu, kad trauksmes cēlējs iebilst pret publiskošanu.
 11. Ziņojumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina minētos apstākļus.
 12. Saņemot anonīmu iesniegumu, Atbildīgā persona reģistrē to Slimnīcas lietvedības un elektronisko dokumentu vadības sistēmā (ar atsevišķu identifikatoru, veicot personas datu pseidonimizēšanu) kā anonīmu ziņojumu, lai gan Trauksmes celšanas likumā nav paredzēts, ka trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Tomēr Slimnīca ir apņēmies iespēju robežās izvērtēt arī anonīmus ziņojumus. Atbildīgā persona anonīmo ziņojumu iespēju robežās izvērtē pēc būtības un nepieciešamības gadījumā sasauc Komisiju Ziņojuma izvērtēšanas turpināšanai un gala slēdziena sagatavošanai. Tomēr anonīma ziņojuma gadījumā personai ir jāapzinās, ka var tikt apgrūtināta ziņojuma objektīva izvērtēšana kā arī objektīvu secinājumu izdarīšana un koriģējošo pasākumu ieviešana.

III. Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas kārtība

 

 1. Saņemot iesniegumu par jautājumu, kurš pilnībā vai daļēji ir institūcijas kompetencē, Atbildīgā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā nosūta trauksmes cēlējam ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu un izvērtē trauksmes cēlēja ziņojuma pirmšķietamo atbilstību Likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu Atbildīgā persona informē trauksmes cēlēju triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
 2. Atbildīgā persona saņemto ziņojumu glabā slēdzamā telpā/skapī ar ierobežotu piekļuvi, ja tas ir saņemts papīra formātā. Gadījumā, ja ziņojums saņemts elektroniski, tad Atbildīgā persona ziņojumu šifrē ar paroli.
 3. Šajā Kārtībā 23.punktā minēto apstiprinājumu un lēmumu Atbildīgā persona nesūta, ja trauksmes cēlējs to lūdzis, veicot atbilstošu atzīmi trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapā vai pastāv aizdomas, ka trauksmes cēlēja identitāte tiks atklāta.
 4. Ja iesniegums nav Slimnīcas kompetencē, Atbildīgā persona to septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei un informē par to rakstveidā trauksmes cēlēju. Ja saņemtais ziņojums ir vairāku institūciju kompetencē Slimnīcas Atbildīgā persona šo ziņojumu nosūta visām atbildīgajām institūcijām un to var izskatīt kopīgi.
 5. Ja iesniegums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza tā izskatīšanu atbilstoši tā saturam.
 6. Pēc tam, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Atbildīgā persona pseidonimizē personas datus vai citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja identitāti, un pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu nodod Slimnīcas Ētikas komisijai izskatīšanai.
 7. Gadījumā, ja trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz par Ētikas komisijas priekšsēdētāju, Personāla daļas vadītājs pseidonimizē personas datus vai citu informāciju, kas atklāj trauksmes cēlēja identitāti, un pseidonimizētu trauksmes cēlēja ziņojumu nodod Slimnīcas valdes priekšsēdētājam.
 8. Pēc lēmuma par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu pieņemšanas, Atbildīgā persona sasauc Ētikas komisiju, kuras kompetencē ir trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšana. Ētikas komisijas sēdes laikā izskata trauksmes cēlēja ziņojumu pēc būtības. Komisija, izvērtējot pēc būtības Trauksmes cēlēja ziņojumus, ir tiesīga pieaicināt citus Slimnīcas darbiniekus – attiecīgās jomas speciālistus, kā arī pieaicinātos ekspertus, kuri pirms iepazīšanās ar Trauksmes cēlēja ziņojumu ar parakstu apliecina, ka tie ir infomēti par iepazīšanos ar ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nav publiskojama, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 9. Komisijas locekļiem ir tiesības iepazīties ar ziņojumu, visiem dokumentiem un/vai materiāliem, kas saistīti vai attiecas uz Ziņojumā norādītajiem apstākļiem. Komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no citiem Slimnīcas darbiniekiem, kura nepieciešama lietas apstākļu noskaidrošanai.
 10. Komisijas pienākums ir nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu ziņojuma izskatīšanu.
 11. Ja trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas laikā konstatēts pārkāpums, kura izskatīšana nav Slimnīcas kompetencē, komisija trauksmes cēlēja ziņojumu vai tā daļu nekavējoties pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei, par to rakstveidā informējot trauksmes cēlēju.
 12. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas rezultātiem komisija sniedz atzinumu Slimnīcas valdei. Ja komisija konstatēja pārkāpumu, Slimnīcas valde pieņemt lēmumu par:
  • pasākumus pārkāpumu novēršanai, ja šo pārkāpumu var novērst tūlītēji un pārkāpums nerada kaitējumu sabiedrības interesēm;
  • atbildības piemērošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Slimnīcas iekšējiem normatīvajiem aktiem;
  • lietas izbeigšanu.
 13. Atbildīgā persona par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu informē trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad trauksmes cēlēja iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, Pašvaldība sniedz informāciju publiski Pašvaldības tīmekļvietnē, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, izņemot gadījumu, kad trauksmes cēlējs iebilst pret publiskošanu, veicot atbilstošu atzīmi trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapā.
 14. Par Trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanas gaitu Slimnīcas Ētikas komisija informē Trauksmes cēlēju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.
 15. Par Trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanas rezultātu Ētikas komisija informē Trauksmes cēlēju pēc valdes lēmuma saņemšanas par faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām.
 16. Par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt Trauksmes cēlājs, Slimnīca sniedz informāciju publiski, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlāja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, izņemot gadījumus, kad trauksmes cēlējs iebilst pret publiskošanu.

 

IV Noslēguma jautājumi

 1. Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanā, reģistrēšanā, izvērtēšanā iesaistītie Ētikas komisijas locekļi nodrošina, ka, informējot personu, kura minēta Trauksmes cēlēja ziņojumā, par viņas datu apstrādi, netiek apdraudēts Trauksmes cēlējs (netiek atklāta tā identitāte).
 2. Slimnīca un Atbildīgā persona veic visas nepieciešamās darbības lai nodrošinātu trauksmes cēlēja, viņa radinieku un saistīto personu aizsardzības garantiju īstenošanas iespējas un aizsargātu trauksmes cēlēja identitāti atbilstoši Likumam.
 3. Ir aizliegts radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes cēlējam, viņa radiniekiem vai saistītajām personām.
 4. Ar trauksmes celšanu saistītās nelabvēlīgās sekas atkarībā no to veida novērš atbilstoši tiesību aktiem, kas regulē darba tiesiskās vai citas civiltiesiskās attiecības.
 5. Pienākums pierādīt, ka nelabvēlīgās sekas Trauksmes cēlējam vai viņa radiniekiem nav radītas saistībā ar Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu vai tajā norādīto informāciju, ir pusei, kas šīs sekas radījusi.
 6. Atbildīgā persona un Komisijas locekļi nav tiesīgi izpaust informāciju, kas atklāj tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti par kuru ziņojis trauksmes cēlājs. Minēto informāciju var sniegt tikai personai vai institūcijai, kurai tā nepieciešama trauksmes cēlāja ziņojuma uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai Trauksmes cēlāja, viņa radinieka vai saistītās personai aizsardzībai. Noteiktais aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad Trauksmes cēlējs, viņa radinieks vai saistītā persona šo informāciju izpauž savu tiesību vai tiesisko interešu aizsardzības nolūkā.
 7. Atbildīgā persona un Komisijas locekļi nodrošina, ka, informējot personu, kura minēta Trauksmes cēlēja ziņojumā, par viņas datu apstrādi, netiek apdraudēts Trauksmes cēlējs (netiek atklāta tā identitāte).
 8. Informāciju, kas atklāj Trauksmes cēlēja identitāti, netiek izpausta bez viņa piekrišanas, izņemot gadījumu, kad Trauksmes cēlēja personas dati un Trauksmes cēlēja ziņojums nepieciešams personām (institūcijām), kas izskata Trauksmes cēlēja ziņojumu vai uz tā pamata ierosinātu pārkāpuma lietu, vai tas ir nepieciešams trauksmes cēlēja, viņa radinieka vai saistītās personas aizsardzībai. Par identitātes izpaušanu Slimnīca informē Trauksmes cēlēju, izņemot gadījumu, kad informēšana kaitētu Trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai.
 9. Trauksmes cēlēja personas datu apstrādes nosacījumi veicot darba pienākumus Slimnīcā vai dibinot tiesiskās attiecības ar Slimnīcu, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, tostarp praksi un brīvprātīgo darbu, ir noteikti Slimnīcas noteikumos “Fizisko personu datu apstrādes vispārējie noteikumi” un ”Darbinieku personu datu apstrādes vadlīnijas”.
 10. Slimnīcas mārketinga speciālists nodrošina Kārtības izvietošanu Slimnīcas mājas lapā,  kā arī nodrošina Komisijas sagatavotas informācijas sniegšanu publiski par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt Trauksmes cēlējs, neatklājot Trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības. Pirms informācijas publiskošanas trauksmes cēlēju informē par gala lēmumu un lūdz viņa piekrišanu informācijas publiskošanai. Komisijai ir pienākums izvērtēt publiskas informācijas sniegšanas iespējamo nelabvēlīgo seku risku.

Atteikuma vai riska gadījumā informāciju nepublisko atsevišķi, bet apkopotā veidā.

 1. Atbildīgā persona uzrauga Kārtības ievērošanu un izpildi trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, reģistrēšanas un izskatīšanas jomā, nepieciešamības gadījumā ierosina šīs kārtības aktualizāciju, kā arī ievēro un realizē normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, veicina Slimnīcas darbinieku izpratni par trauksmes celšanu un veic to darbinieku apmācību, kuri nodrošina iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izpildi, atbild par trauksmes cēlēja personas datu aizsardzības kārtības ievērošanu, to drošu uzglabāšanu un pseidonimizāciju, atbild par trauksmes celšanas ziņojuma un ar to saistīto materiālu apstrādi un uzglabāšanu.
 2. Kārtībai ir 2 (divi) pielikumi:
Skip to content