Kvalitātes vadības sistēma

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 ”Noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17. punktā noteikto, lai nodrošinātu sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes vadību, SIA „ Jūrmalas slimnīcā ” ir izstrādāta, vadības apstiprināta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli, pacientu sūdzību un ieteikumu izskatīšanu, ārstniecības rezultātu analīzi un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu.

Par pamatu kvalitātes vadības sistēmas izstrādei un uzturēšanai izvēlēti piemērojami uz pakalpojumu specifiku attiecināmi starptautiskie standarti, ārējie normatīvie akti, kā arī noteikti kritēriji.

 

Slimnīcas izvēlētie un noteiktie kvalitātes kritēriji:

  • Starptautiskais standarts kvalitātes vadības sistēmā ir ISO 9001: 2015, saskaņā ar ko Slimnīcā tiek vadīta kvalitāte ārstniecības pamatdarbības, atbalsta un vadības procesos.
  • MK noteikumi Nr.60/20.01.2009. 17.1.-17.4. punktā noteiktie kritēriji.
  • Starptautiskais standarts laboratorijas kvalitātes vadības sistēmā ir ISO 15189:2013, saskaņā ar kuru izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma Slimnīcas laboratorijā.
  • MK noteikumi Nr.1037, saskaņā ar kuriem izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma Slimnīcas asins kabinetā.
  • Radiācijas drošības likums un uz pakalpojumu attiecināmie normatīvi, saskaņā ar kuriem izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma Slimnīcas diagnostiskās radioloģijas nodaļā.

 

Kvalitātes vadības sistēmas struktūrā noteikts:

  • prioritātes sniegto pakalpojumu kvalitātē, kas definētas kvalitātes politikā un attīstības mērķos
  • pakalpojumu kvalitātes raksturotāji un to vērtēšanas kritēriji vadības struktūrai, darbības procesiem un rezultātiem
  • dokumentācija
  • atbildīgās struktūras un personas
  • darbības procesu kvalitātes nodrošināšanas, uzraudzības un efektivitātes izvērtēšanas pasākumi.

 

Par kvalitātes vadības sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu visās Slimnīcas struktūrvienībās atbildīga kvalitātes vadītāja Dr.Inga Rutka

Skip to content