Ētikas kodekss

APSTIPRINĀTS

ar SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes

2022. gada 9.jūnija lēmumu Nr. 86

 

SIA “Jūrmalas slimnīca” ētikas kodekss

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.      SIA “Jūrmalas slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) nosaka ētiskas rīcības pamatprincipus ar mērķi veicināt Slimnīcas valdes, amatpersonu un darbinieku ētisko apziņu, darba un uzvedības kultūru, nostiprināt profesionālo ētiku, veidot pozitīvu Slimnīcas tēlu sabiedrībā, darbinieka tiesības un pienākumus, darbības, kas vērstas uz interešu konflikta novēršanu.

2.      Kodeksā noteiktie pamatprincipi, normas un ieteikumi ir saistoši visiem darbiniekiem (jebkura Slimnīcā nodarbināta fiziska persona, kuru ar Slimnīcu saista darba vai pilnvarojuma līguma attiecības) neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma, kā arī rezidentiem, studentiem un praktikantiem (turpmāk – darbinieki) attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību ne tikai atrodoties darba vietā, bet arī darba braucienos, darba un mācību komandējumos un kvalifikācijas celšanas laikā.

3.      Slimnīcas darbinieks savā darbībā ievēro Kodeksu. Situācijās, kuras nav minētas šajā Kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības normām un morāles principiem.

II. Darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi un vērtības

4.      Darbinieks ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus un vērtības:

4.1.      Profesionalitāte:

4.1.1.            ir patstāvīgs un neatkarīgs sava darba vai amata pienākumu izpildē, norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm, pakļaušanās sabiedrības viedoklim vai bailēm no kritikas);

4.1.2.            savas profesionālās darbības ietvaros nepārtraukti pilnveido savas profesionālās zināšanas un iemaņas;

4.1.3.            deleģēto darba uzdevumu izpildē rīkojas racionāli un efektīvi, orientējoties uz kvalitatīvu darba izpildes rezultātu;

4.1.4.            veicot darba (amata) pienākumus, nepārvērtē savas darba spējas, kvalifikācijas līmeni un iegūto pieredzi un nenoniecina citu darbinieku darbu un profesionālās zināšanas.

4.2.      Atbildība:

4.2.1.              uzņemas personisko atbildību par sava darba kvalitāti un savas rīcības ietekmi uz kopējiem Slimnīcas darbības rezultātiem;

4.2.2.              darba vai amata pienākumus veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli vislabāko rezultātu;

4.2.3.                 darbinieka lēmumi un rīcība atbilst normatīvajiem aktiem, amata aprakstam,

darbinieka darba līgumam, rīkojumiem un Ētikas kodeksam;

4.2.4. izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, darbinieks ņem vērā tikai objektīvi pārbaudītu informāciju un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

4.3.      Godīgums:

4.3.1.              savu darbu veic godprātīgi un sniedz citiem Slimnīcas darbiniekiem tikai patiesu un pārbaudītu informāciju;

4.3.2.              darbinieks neiesaistās darbībās un pasākumos, kas ir pretrunā ar Slimnīcas ētikas normām vai kas diskreditē pašu vai Slimnīcu;

4.3.3.                 savus amata pienākumus pilda, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšana

4.3.4.              lēmuma pieņemšanā un sagatavošanā darbiniekam jāievēro tikai un vienīgi Slimnīcas intereses;

4.3.5.              darbinieks neatbalsta prettiesisku rīcību un nepieļauj šādas rīcības slēpšanu;

4.3.6.                 darbinieks atturas no blakus darbiem un amatu savienošanas, ja tie var radīt

aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem, kā arī mest ēnu uz Slimnīcas prestižu. Darbinieks, veicot jebkādas pārrunas par

iespējamu darījumu ārpus darba Slimnīcā, rīkojas godprātīgi un atbildīgi, neizmantojot Slimnīcā gūto informāciju.

 

4.4.      Sadarbība un uzvedības kultūra:

4.4.1.              darbinieks veido atklātu komunikāciju un informācijas apmaiņu ar kolēģiem, ir pieklājīgs, izrāda iniciatīvu un toleranci, sadarbojas darba pienākumu izpildes ietvaros ar citu jomu speciālistiem, demonstrējot atvērtību;

4.4.2.              izturas ar cieņu pret Slimnīcas vadību, kolēģiem, pakļautajiem darbiniekiem, kā arī citām personām, respektējot viņu uzskatus, intereses, politisko un reliģisko piederību un seksuālo orientāciju;

4.4.3.                 darbinieks rūpējas par jauno darbinieku iesaistīšanu darba kolektīvā, daloties ar tiem savās profesionālajās zināšanās, ar praksē iegūtajām zināšanām un pieredzē;

4.4.4.                 Ja darba telpā strādā vairāki Darbinieki, tad tiek izslēgta skaņa datoram un izmantotas austiņas, tiek izslēgta mobilā tālruņa skaņa, ja Darbinieks atstāj savu darba vietu; privātās sarunas veic ārpus darba telpas;

4.4.5.                 savā darba laikā darba vietā vai telefona sarunā atbild uz klientu un/vai Darbinieku uzdotajiem jautājumiem pēc būtības savas kompetences ietvaros vai norāda citu Darbinieku vai institūciju, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā;

4.4.6.                 darbinieks nelieto vārdus, žestus un mājienus, kas neatbilst lietišķai komunikācijai vai arī var aizskart citu personu cieņu un godu.

4.5.      Lojalitāte un lietišķums:

 

4.5.1.              darbinieks savos publiskajos izteikumos ir lojāls pret Slimnīcu un tās darbības
mērķiem, koleģiālajām attiecībām un korporatīvo kultūru – vērtību kopumu, ko ciena visi darbinieki, un kas veido Slimnīcas reputāciju sabiedrībā. Darbinieks neveic darbības un nesniedz publisku informāciju (tai skaitā sociālajos portālos), kas varētu mazināt Slimnīcas reputāciju vai pasliktināt Slimnīcas tēlu sabiedrībā;

4.5.2.              darbinieki ar savu darbu, rīcību un ārējo tēlu veicina uzticību Slimnīcai un tās sniegtajiem pakalpojumiem, apzinoties, ka viņa uzvedība,
ģērbšanās kultūra un rīcība veido Slimnīcas tēlu kopumā;

4.5.3.              sniedz profesionālu atbalstu Slimnīcas vadībai un kolēģiem kopīgo Slimnīcas mērķu sasniegšanā;

4.5.4.              darbinieks atturas no privātām aktivitātēm, kas traucē darbinieka darba pienākumu pildīšanai, kaitē droša pakalpojuma sniegšanai, vai rada interešu konfliktu;

4.5.5.              informāciju, kas satur Slimnīcas oficiālo viedokli, plašsaziņas līdzekļiem (avīzes, žurnāli u.c. periodiskie izdevumi, internets, televīzija, radio u.tml.), publiskajās diskusijās un konferencēs sniedz Slimnīcas valdes priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja pilnvarots darbinieks.

4.6.      Konfidencialitāte:

4.6.1.              darbinieks ievēro konfidencialitāti un rūpējas par Slimnīcas iekšējās lietošanas informācijas, ierobežotas pieejamības informācijas un personas datu, kas, veicot darba pienākumus, uzturoties Slimnīcas telpās, vai piedaloties Slimnīcas rīkotajos pasākumos, nonākuši viņa rīcībā aizsardzību, iegūto informāciju neatklāj citām personām (tajā skaitā publiskojot sociālajos tīklos) un neizmanto personiskajās interesēs;

4.6.2.              informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību laikā, kā arī pēc to izbeigšanās, aizliegts izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar darba vai amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu;

4.6.3.              darbinieks neatklāj savas profesionālās darbības rezultātā iegūto jebkura veida informāciju, kas varētu kalpot personisku labumu gūšanai, vai kaitētu Slimnīcas komerciālajām interesēm vai publiskajam tēlam;

4.6.4.              pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas darbinieka pienākums ir saglabāt
konfidencialitāti par iegūto informāciju, kas nonākusi viņa rīcībā darba tiesisko attiecību laikā.

5.      Ārstniecības personu profesionālās ētikas pamatprincipus papildus nosaka Ženēvas deklarācija, Starptautiskais Medicīnas ētikas kodekss, Helsinku deklarācija (par biomedicīnas pētījumiem) un Latvijas Ārstu ētikas kodekss, Latvijas Vecmāšu ētikas kodekss un Latvijas Māsu ētikas kodekss, kā arī Hipokrāta zvērests.

6.      Lai ievērotu pētījuma dalībnieku tiesības, veselību, drošību un cieņu, studējošiem un pētniekiem zinātniskais darbs jāveic, ievērojot ētikas normas, personas datu aizsardzības un labas klīniskās prakses vadlīnijas, tai skaitā ētikas principus.

7.      Darbinieks darījumu partneru izvēlē un sadarbībā ar darījumu partneriem ievēro vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi un nepieļauj interešu konfliktu.

8.      Slimnīca, slēdzot līgumus, aicina darījumu partnerus ievērot ētikas principus attiecībā uz interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas aizliegumu un informē darījumu partneri par iespēju ziņot par iespējamiem ētikas pārkāpumiem.

III. Interešu konflikta, korupcijas novēršana un amatu savienošana

9.      Darbinieks ir iepazīstināts un informēts ar Slimnīcas korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politiku, kā arī ir atbildīgs par korupcijas un interešu konflikta novēršanu un tās nepieļaušanu Slimnīcā.

10.  Korupcijas gadījumi veselības aprūpē ir:

10.1.pacients vai pacienta tuvinieki apdāvina [1] darbinieku par pakalpojumu, kuru ir apmaksājis Nacionālais veselības dienests vai kurš ir noteikts kā maksas pakalpojums Slimnīcā apstiprinātajā maksas pakalpojumu cenrādī;

10.2.ārsts, vēloties saņemt no medikamentu ražotāja vai izplatītāja jebkāda veida materiālos labumus, izraksta pacientiem noteiktā ražotāja medikamentus neatkarīgi no tā, vai tas atbilst pacientu vajadzībām ārstniecības procesā;

10.3.ārsts iesaistās finansiālos darījumos vai slēdz vienošanās, kuras pamudina izrakstīt noteiktā ražotāja medikamentus vai nosūtīt pacientus uz diagnostiskām, vai ārstnieciskām manipulācijām pie konkrēta pakalpojumu sniedzēja;

10.4.valsts amatpersona vai darbinieks nerīkojas rūpīgi, ekonomiski un efektīvi ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, tādējādi gūstot personisku labumu.

11.  Darbinieks lēmumus pieņem vienīgi Slimnīcas interesēs, ievērojot Kodeksa normas. Darbinieks neizmanto amata priekšrocības politisko vai privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai, nepieļauj, ka Slimnīcas darbiniekiem, tai skaitā bijušajiem darbiniekiem, tiek piešķirtas īpašas priekšrocības vai sniegta informācija, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

12.  Strādājot papildu darbu ārpus Slimnīcas, darbinieks nedrīkst:

12.1.tā veikšanai izmantot Slimnīcas līdzekļus (telpas, biroja tehniku, papīru, elektrību u.c.);

12.2.             bez atļaujas to veikt Slimnīcas noteiktajā darba laikā;

12.3.             izpaust jebkāda veida informāciju, kas tam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus Slimnīcā, un kas nav atzīta par vispārzināmu informāciju.

13.  Rīcība ārpus amata vai darba pienākumu pildīšanas:

13.1. ar amata vai darba pienākumiem nesaistītas darbības (piemēram, papildu darbs, studijas, dalība biedrībā) darbinieks veic tā, lai tas netraucētu amata vai darba pienākumu veikšanai Slimnīcā;

13.2. ārpus amata vai darba pienākumu pildīšanas darbinieks rīkojas tā, lai nemazinātu Slimnīcas reputāciju un uzticēšanos tai;

13.3. darbinieks arī kā privātpersona izturas godprātīgi, ievērojot likumos un citos normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības;

13.4. darbinieks neatsaucas uz savu amatu vai darbavietu, lai īstenotu savas intereses ar amata vai darba pienākumu pildīšanu nesaistītās situācijās un tādējādi gūtu kādas priekšrocības.

 

IV. Iespējamo ētikas normu pārkāpumu ziņojumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

14.  Ja darbiniekam rodas neskaidrības par ētiskas rīcības jautājumiem darba pienākumu veikšanā, viņam ir tiesības lūgt skaidrojumu savam tiešajam vadītājam, lai noskaidrotu, kā būtu pareizi rīkoties konkrētajā problemātiskajā situācijā. Ja tiešais vadītājs nevar vienpersoniski sniegt skaidrojumu un radušos problēmu atrisināt, tiešais vadītājs vēršas pie Slimnīcas valdes priekšsēdētāja ar lūgumu nodot minētā jautājuma izskatīšanu Ētikas komisijai.

15.   Sūdzības par darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam, izskata Ētikas komisija, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Slimnīcas valdes lēmumu.

16.  Ētikas normu pārkāpuma gadījumā jebkurai personai ir tiesības iesniegt Slimnīcai oficiālu rakstveida (arī parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu var iesniegt, nosūtot to uz e-pastu: . Darbiniekam ir tiesības iesniegt iesniegumu arī savam tiešajam vadītājam.

17.  Slimnīca izskata arī anonīmi (arī elektroniski) un mutvārdos (pa tālruni) saņemtos iesniegumus par ētikas pārkāpumiem atbilstoši savām iespējām objektīvi pārbaudīt iesniegumos norādīto informāciju.

18.  Darbinieks, normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ziņo par zināmiem koruptīviem vai cita darbinieka (tai skaitā valsts amatpersonas) nonākšanu vai iespējamo atrašanos interešu konflikta situācijā Slimnīcas valdes priekšsēdētājam vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruņa numuru +371 67356161).

19.  Ja darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām normām, Slimnīca var uzsākt disciplināratbildības izvērtēšanu saskaņā ar Slimnīcas iekšējiem normatīvajiem aktiem un Darba likumu.

20.  Ētikas kodeksa prasību pārkāpuma gadījumā darbiniekam var tik piemērota disciplinārā atbildība. Būtisku pārkāpumu gadījumā var iestāties administratīvā vai kriminālatbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

21.  Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajiem sakarā ar sūdzības vai iesnieguma iesniegšanu par Ētikas kodeksā ietverto noteikumu neievērošanu.

V. Noslēguma jautājumi

22.      Slimnīcas personāla daļas vadītāja nodrošina darbinieku iepazīstināšanu ar Kodeksu Slimnīcā noteiktajā kārtībā. Kodekss pieejams visiem darbiniekiem, kā arī jebkurai citai personai Slimnīcas mājaslapā www.slimnica.lv.

23.      Ikviens darbinieks var sniegt argumentētus ieteikumus Personāla daļas vadītājai un/vai Ētikas komisijai par grozījumiem Kodeksā.

24.      Slimnīcas Kodeksu apstiprina Slimnīcas valde.

 

[1] Dāvana – jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tai skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir darbinieks

Skip to content