Noslēgtie telpu nomas līgumi

1.SIA “Locoflex medical”, līgums par telpu nomu osteopāta pakalpojumu sniegšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” ēkā ar kadastra apzīmējums 1300-007-5104-004 (trīsstāvu kopuss) 3.stāvā telpu nr.3 ar kopējo platību 22.8 m2 ar telpu nomas maksu EUR 8.35 par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā proporcionāli Telpu izmantošanas laikam, taču ne mazāk kā EUR 35.00 (trīsdesmit pieci eiro, 00 centi), papildus pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 7.35, kopā EUR 42.35 sākot no 2018.gada 1.septembra, uz 3 mēnešiem – līdz 2018.gada 30.novembrim;

2.Noslēgts telpu nomas līgums ar ģimenes ārsti Gitu Grīgu par telpas nomu SIA “Jūrmalas slimnīca” ēkā ar kadastra apzīmējums 1300-007-5104-003 (piecstāvu kopuss) 1.stāvā telpu nr.002-18 ar kopējo platību 17.6 m2 ar telpu nomas maksu EUR 8.35 par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā bez PVN EUR 146.96, PVN 21% EUR 30.86, kopā EUR 177.82, sākot no 2018.gada 1.augusta, uz 3 gadiem – līdz 2021.gada 31.jūlijam;

3.Noslēgts telpu nomas līgumsar ģimenes ārsti Intu Simsoni par telpas nomu SIA “Jūrmalas slimnīca” ēkā ar kadastra apzīmējums 1300-007-5104-003 (piecstāvu kopuss) 1.stāvā telpu nr.002-17 ar kopējo platību 17.6 m2 ar telpu nomas maksu EUR 8.35 par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā bez PVN EUR 146.96, PVN 21% EUR 30.86, kopā EUR 177.82 sākot no 2018.gada 1.augusta uz 3 gadiem – līdz 2021.gada 31.jūlijam;

4.Noslēgts telpu nomas līgums ar SIA “Bulduru doktorāts”, par telpu nomu SIA “Jūrmalas slimnīca” ēkā ar kadastra apzīmējums 1300-007-5104-003 (piecstāvu kopuss) 1.stāvā telpu nr.002-3 ar kopējo platību 17.7 m2, nr.002-4 ar kopējo platību 2.8 m2 , kopā 20.5 m2 ar telpu nomas maksu EUR 8.35 par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā bez PVN EUR 171.18, PVN 21% EUR 35.95, kopā EUR 207.13, sākot no 2018.gada 1.septembra, uz 3 gadiem – līdz 2021.gada 31.augustam ;

5. Noslēgts telpu nomas līgums ar Māri Pavāru, par telpu nomu ķirurga pakalpojumu sniegšanai sSIA “Jūrmalas slimnīca” ēkā ar kadastra apzīmējums 1300-007-5104-004 (trīsstāvu kopuss) 1.stāvā telpu nr.25 ar kopējo platību 12.4 m2, nr.26 ar kopējo platību 2.9 m2 , nr.34 ar kopējo platību 16.9 m2 , kopā 32.2 m2 ar telpu nomas maksu EUR 8.35 par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā proporcionāli Telpu izmantošanas laikam, taču ne mazāk kā EUR 18.18 (astoņpadsmit eiro, 18 centi), papildus pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 3.82, kopā EUR 22.00 sākot no 2018.gada 1.septembra, uz 1 gadu – līdz 2020.gada 31.augustam ;

6.Noslēgts telpu nomas līgums ar oftalmologu Zaigu Lagzdiņu, oftalmologa pakalpojumu sniegšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” ēkā ar kadastra apzīmējums 1300-007-5104-004 (trīsstāvu kopuss) 1.stāvā telpu nr.45 ar kopējo platību 18.2 m2 oftalmologa prakses darbībai ar telpu nomas maksu EUR 8.35 par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā EUR 151.97 (viens simts piecdesmit viens eiro, 97 centi), papildus pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 31.91, kopā EUR 183.88 sākot no 2018.gada 2.septembra, uz 1 gadu – līdz 2019.gada 31.augustam ar tiesībām pagarināt vēl uz 1 gadu;

7.Noslēgts telpu nomas trīspusējais līgums ar SIA “Sucesus”, reģ.nr.55403036801 un SIA „Dr.Valteres privātprakse oftalmoloģijā”, reģ.nr.40103656883, par telpu nomu oftalmologa pakalpojumu sniegšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” ēkā ar kadastra apzīmējums 1300-007-5104-004 (trīsstāvu kopuss) 1.stāvā telpu nr.35 ar kopējo platību 16.5 m2 oftalmologu prakšu darbībai ar telpu nomas maksu EUR 8.35 par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā EUR 137.78 (viens simts trīsdesmit septiņi eiro, 78 centi), papildus pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 28.93, kopā EUR 166.71 sākot no 2018.gada 1.septembra uz 3 mēnešiem – līdz 2018.gada 30.novembrim;

8.Noslēgts telpu nomas līgums ar Svetlana Aleksejeva, uztura speciālistes pakalpojumu sniegšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” ēkā ar kadastra apzīmējums 1300-007-5104-004 (trīsstāvu kopuss) 1.stāvā telpu nr.39 ar kopējo platību 14 m2, nr.41 ar kopējo platību 2.6 m2 , kopā 16.6 m2 ar telpu nomas maksu EUR 8.35 par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, kopā proporcionāli Telpu izmantošanas laikam, taču ne mazāk kā EUR 35.00 (trīsdesmit pieci eiro, 00 centi), papildus pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 7.35, kopā EUR 42.35 sākot no 2018.gada 1.septembra uz 1 gadu – līdz 2019.gada 31.augustam;