Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai

Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Jūrmalas pilsētas, Rīgas pilsētas, Rīgas plānošanas reģiona un citu Latvijas reģionu iedzīvotājiem, veicot ēku iekšējo un ārējo renovāciju un paaugstinot SIA „Jūrmalas slimnīca” kā lokālās daudzprofilu slimnīcas energoefektivitāti, līdz ar to nodrošinot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”, nodrošinot šādu pasākumu veikšanu:

 1. Informācijas un publicitātes pasākumi, kuru ietvaros plānots popularizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā, izvietojot informācijas stendu un informācijas plāksni projekta aktivitāšu īstenošanas vietā.
 2. Infrastruktūras attīstības pasākumi:

2.1. slimnīcas ēku iekšēja renovācija plānojot ieguldījumus dzemdību nodaļas renovācijā un nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanas procesam un personāla darbam;

2.2. pacientu transporta un apmeklētāju liftu nomaiņa – nodrošinot drošu pacientu pārvietošanu uz dzemdību zāli un atbilstošu vidi apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām un personālam;

2.3. ēku ārējā renovācija: jumta nomaiņa un ēkas ārējās fasādes siltināšana un logu nomaiņa

Slimnīcas ēkas iekšējās rekonstrukcijas ietvaros plānots veikt uzlabojumus dzemdību nodaļas telpās, veicot darbus ārstniecisko procedūru un manipulāciju telpās, personāla darba telpās, kā arī koridoros nolūkā maksimāli efektīvi izmantot esošās telpas pacientu ārstniecības procesa un personāla darba nodrošināšanai. Renovācijas darbu ietvaros paredzēts veikt dzemdību nodaļas telpu grupas renovācijas projekta izstrādi, renovācijas darbus 1 116,3 m2platībā, kā arī izstrādātā projekta autoruzraudzību un darbu būvuzraudzību.

Projekta ietvaros plānota divu liftu nomaiņa esošajās liftu šahtās pacientu, apmeklētāju un personāla transportēšanai, pielāgojot to infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (tajā skaitā, lifti būs piemēroti cilvēkiem, kas pārvietojas ar ratiņkrēsliem, un cilvēkiem ar redzes traucējumiem).

Slimnīcas ēku ārējās renovācijas ietvaros plānots veikt tehniskā projekta izstrādi un renovācijas darbus, tai skaitā jumta nomaiņu un ēkas ārējās fasādes siltināšanu, kā arī darbu autoruzraudzību un būvuzraudzību. Ēkas ārējās renovācijas kopējā platība plānota 3 512 m2, t.sk. jumta – 1 548 m2, ēkas ārējā fasāde – 1 964 m2 .

Projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai” kopējā summa Ls 683075, tai skaitā ERAF līdzekļi – Ls 580 613.75.

Ēkas ārējās renovācijas un rekonstrukcijas darbu izpilde

 1. 2010.gada 13.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” par tehniskā projekta izstrādi par kopējo summu Ls 8519 ar pvn. Projekta izstrāde tika pabeigta 18.05.2011.;
 2. 2010.gada 13.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” par tehniskā projekta autoruzraudzību par kopējo summu Ls 1210 ar pvn;
 3. 29.03.2011. tika noslēgts līgums par projekta tehniskās ekspertīzes veikšanu ar SIA „Firma L4” par kopējo summu Ls 1098 ar pvn. Tehniskā ekspertīze tika pabeigta 11.04.2011.;
 4. 21.06.2011. tika noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu ar SIA „Firma L4” par kopējo summu Ls 3647.80 ar pvn;
 5. 29.06.2011. tika noslēgts līgums par ēkas ārējās renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbu izpildi ar SIA “Matthai” (reģ.nr.40103273216), „Matthai Bauunternehmen GmbH&.KG” (reģ.nr.HRA 120980) par kopējo summu Ls 744 200 ar pvn. Būvdarbu izpildi uzsāka 2011.gada jūlijā un pabeidza 2012. gada 11. maijā;
 6. 2012. gada jūnijā tiek uzsākta šo būvdarbu nodošana ekspluatācijā.

Ēkas iekšējās renovācijas darbu izpilde

 1. 2011.gada 21.martā tika noslēgts līgums ar SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” par tehniskā projekta izstrādi par kopējo summu Ls 9760 ar pvn. Projekta izstrāde tika pabeigta 20.05.2011.;
 2. 2011.gada 21.martā tika noslēgts līgums ar SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” par tehniskā projekta autoruzraudzību par kopējo summu Ls 1220 ar pvn;
 3. 2011.gada 13.jūlijā ir izsludināts iepirkums „Ēkas iekšējās renovācijas darbu izpilde – Dzemdību nodaļas telpu renovācija;
 4. 2012.gada 01.februārī tika noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību „IP būve” par Dzemdību nodaļas telpu renovāciju ar līguma summu Ls 334779.31 (tai skaitā ERAF finansējums – Ls 276 635, Jūrmalas domes finansējums – Ls 42 756, Jūrmalas slimnīcas finansējums – Ls 15388.31). Sakarā ar papilddarbu veikšanu būvdarbu izpildes kopējais laiks līdz 2012.gada 16.augustam, dzemdību nodaļas būvdarbu izpildes laiks līdz 2012. gada 27. jūlijam;
 5. 23.01.2012. tika noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu ar SIA „Firma L4” par kopējo summu Ls 2500 ar pvn.

 

Projekts tiek realizēts ar  un atbalstu.